Training / Human Resources

• Train the Trainer
• Pengurusan Fail & Rekod
• Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan
• Pelupusan Rekod dan Fail Tidak Aktif
• Penyediaan Manual Pengurusan Fail
• Human Resource Management
• Pengurusan Stor & Pengawalan Inventori yang Berkesan
• Pengurusan dan Pemeliharaan Rekod Kerajaan(Elektronik)
• Managing Office Sexual Harrasment
• Penyeliaan Berkesan
• Pengurusan Asas Kewangan
• Pengurusan Peperiksaan
• Kewangan (Terimaan/Bayaran, Sistem Kewangan, Perolehan)
• Pelan Integriti Nasional (PIN)
• Akauntabiliti dan Integreti dalam Perkhidmatan Awam
• Tatacara Pengurusan Stor dan Aset Kerajaan
• Belanjawan
• Bengkel Bimbingan PTK (Penilaian Tahap Kecekapan)
• Perintah-perintah Am (B, C, E, F dan G) serta Peraturan Tatatertib 1993, Perlantikan dan Kenaikan Pangkat 2005
• Bengkel Kefahaman Kepada Skim Pencen